http://bnroptions.top Vedtekter
special financing auto loans houston Vedtekter for Beitostølen Helsesportsenters Venneforening
http://www.state-online.com/pa/116/2074.html emergency cash loan with bad credit revidert oktober 2009

e-z loans pawn brokers Beitostølen Helsesportsenters Venneforening (BHSSV) har som formål:

 1. personal loans with cosigner Å være et kontaktledd mellom Beitostølen Helsesportsenter, deres tidligere brukere og andre som ønsker å støtte den virksomhet Helsesportsenteret driver.
 2. http://www.combinova.se/pz/259/ payday loans in san diego Å ta initiativ til å skaffe midler til realisering av prosjekter/tiltak i samråd med BHSSV, som ellers ikke lar seg gjennomføre over de ordinære budsjetter for Helsesportsenteret.
 3. http://amazingracing.co.uk/pu/210/3556.html payday loans online new orleans Organisere og iverksette sosiale og faglige tiltak for medlemmene.  Denne virksomhet skal være relatert til Helsesportsenterets sentrale oppgaver, og bør finne sted på Beitostølen.

i need an urgent loan to pay my bills 2015 Årsmøtet  skal holdes hvert år i forbindelse med Stølsdagen.  Den innkalles med 1 – en – måneds varsel.

instant loans payday Alle medlemmer som har betalt kontingent for samme år som årsmøtet holdes, har adgang.  Påmelding til årsmøtet skal skje senest 14 dager før årsmøtet settes.

auto loan payoff table Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet settes.  For sent innkomne forslag kan ikke behandles på årsmøtet.

http://www.ecoshelta.com/pd/9/123.html simple interest loan calculator spreadsheet Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

 1. http://tarbitoitutargalt.ee/pu/219/3736.html payday loans national city ca Åpning med valg av dirigent og sekretær
  2. Årsberetning
  3. Regnskap og revisjonsrapport
  4. Innkomne forslag
  5. Budsjett for kommende periode og fastsettelse av kontingent
  6. Planer og program for kommende periode
 2. Valg
  a.  Valg av leder, nestleder og styre med varamedlemmer
  b. Valg av revisor
  c. Valg av valgkomite på 3 medlemmer
  8. Avslutning
 • 3.  Styret.

Styret leder foreningens virksomhet i henhold til formål og vedtekter.

Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.  Valgperioden for styrets medlemmer er 2 år.  De velges slik at leder og sekretær er på valg det ene året, og  nestleder, kasserer og styremedlemmer det neste året.  Alle varamedlemmer er valgt for ett år.

Minst 2/3 av styremedlemmene skal være tidligere brukere ved Helsesportsenteret.

Styret har møter etter behov.  Leder innkaller skriftlig med minst 2 ukers varsel.  Innkallingen skal inneholde oversikt over de saker som skal behandles.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene eller varamedlemmene er til stede.
Styret forpliktes av 2 styremedlemmer i fellesskap.  Alle beslutninger i styret fattes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret gjennomfører de av årsmøtet vedtatte planer og påser at budsjettet følges.

Styrets ansvar for årsmøtet er:
A. Utarbeide årsberetning
B. Fremlegge revidert regnskap
C. Utarbeide forslag til planer og programmer for neste periode og foreslå kontingentsats
D. Behandle og fremme innstillinger til de forslag som ønskes behandlet av årsmøtet

 • 4.  Medlemskap

BHSSV er åpen for alle som ønsker og være medlem, og som støtter foreningens formål.

Medlemmer som motarbeider foreningens formål, skaper vansker for realisering av planer og tiltak, opptrer uhøvisk, eller på annen måte bringer foreningens virksomhet i vanry, kan fratas medlemskapet.  Dette kan være for en tidsbegrenset periode, eller for alltid.  Styret har adgang til å fatte slike vedtak, men avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet av den eller de det gjelder.  Den skal i så fall behandles under eget punkt på dagsorden.

 • 5.   Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer,  og velges av årsmøtet.  Komiteen konstituerer seg selv.

De framlegger skriftlig innstilling for årsmøtet.  Dirigenten gjennomfører valgene.

 • 6.  Endringer av vedtektene

Foreningens vedtekter kan kun endres av årsmøtet, og bare dersom 2/3 av de fremmøtte gir sin tilslutning.

 • 7.  Oppløsning av BHSSV

BHSSV kan vedtas oppløst etter forslag til årsmøtet.  Oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte.  Alle midler skal etter avviklingen tilfalle Beitostølen Helsesportsenter.